Subscribe to our RSS feed Subscribe to our Twitter feed
Latest civil defence news

Kapau 'e hoko ha fakatamaki fakatu'upake 'i he taimi´ ni, te ke mateuteu nai?

 

'E ala ke hoko mai 'a e ngaahi fakatamaki fakatu'upake hange ko e mofuike, peau kula, pa 'o ha mo'unga afi, tafea mo e ngaahi matangi´ 'i ha taimi pe 'o 'ikai ha fakatokanga. Ko e kotoa 'o e ngaahi fakatamaki´ ni te nau ala uesia 'a e nofo´, maumau'i e ngaahi 'api´, mo to'o ha ngaahi mo'ui. Ko ia ai 'oku mahu'inga ke ke teuteu leva 'i he taimi´ ni ke malu'i koe, ho famili´, 'api´, pisinisi´ mo e komiuniti´.

 

'E fakaha atu 'i he uepisaiti´ ni 'a e ngaahi fakamatala fekau'aki mo e founga ho'o tokateu´, ke ke matu'uaki 'a e fakatamaki fakatu'upakee´.


 Lomi'i eni ki ha'o Mateuteu